stóp procentowych

Fundusze rynku pieniężnego to fundusze inwestycyjne o stałym dochodzie, które inwestują w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się krótkimi terminami zapadalności i minimalnym ryzykiem kredytowym. Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego należą do ...
17 lutego 2021
Obligacje śmieciowe mogą być ryzykowną, ale opłacalną inwestycją. Oto miarka. Obligacja śmieciowa to obligacja korporacyjna wyemitowana przez firmę nieposiadającą ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym. Są to również obligacje o wysokiej ...
Na Wall Street jest takie powiedzenie, że alternatywne inwestycje są odpowiedzią Wall Street na pytanie: „Czy masz strategię dotyczącą aktywów, która pomaga zarządzać ryzykiem, oferuje zwroty podobne do kapitału i ...
17 lutego 2021
Co to jest handel opcjami Forex? Opcje Forex to instrumenty pochodne oparte na bazowych parach walutowych. Handel opcjami forex obejmuje szeroką gamę strategii dostępnych do wykorzystania na rynkach forex. Strategia, ...
17 lutego 2021