Co to są fundusze rynku pieniężnego?

Category: Twoja Zdolność
17 lutego 2021

Fundusze rynku pieniężnego to fundusze inwestycyjne o stałym dochodzie, które inwestują w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się krótkimi terminami zapadalności i minimalnym ryzykiem kredytowym. Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego należą do rodzajów inwestycji o najniższej zmienności. Dochód generowany przez fundusz rynku pieniężnego podlega opodatkowaniu lub zwolnieniu z podatku, w zależności od rodzajów papierów wartościowych, w które inwestuje fundusz.

 • Przez Fidelity Learning Center
 • Początkujący
 • Spostrzeżenia ekonomiczneCertyfikaty depozytowe
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjneZmienność rynkuCertyfikaty depozytoweO stałym dochodzieFundusze dochodoweFundusze rynku pieniężnegoFundusze inwestycyjneObligacje skarbowe
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjneZmienność rynkuCertyfikaty depozytoweO stałym dochodzieFundusze dochodoweFundusze rynku pieniężnegoFundusze inwestycyjneObligacje skarbowe
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjneZmienność rynkuCertyfikaty depozytoweO stałym dochodzieFundusze dochodoweFundusze rynku pieniężnegoFundusze inwestycyjneObligacje skarbowe
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjneZmienność rynkuCertyfikaty depozytoweO stałym dochodzieFundusze dochodoweFundusze rynku pieniężnegoFundusze inwestycyjneObligacje skarbowe
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjneZmienność rynkuCertyfikaty depozytoweO stałym dochodzieFundusze dochodoweFundusze rynku pieniężnegoFundusze inwestycyjneObligacje skarboweFundusz inwestycyjny rynku pieniężnego to rodzaj funduszu o stałym dochodzie, który inwestuje w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się krótkimi terminami zapadalności i minimalnym ryzykiem kredytowym. Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego należą do rodzajów inwestycji o najniższej zmienności. Dochód generowany przez fundusz rynku pieniężnego może podlegać opodatkowaniu lub zwolnieniu z podatku, w zależności od rodzajów papierów wartościowych, w które inwestuje fundusz.

  Przepisy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) definiują 3 kategorie funduszy rynku pieniężnego w oparciu o inwestycje funduszu – rządowe, prime i komunalne. Przepisy SEC dodatkowo klasyfikują fundusze podstawowe i miejskie jako detaliczne lub instytucjonalne w oparciu o inwestorów funduszu.

  Rodzaje funduszy rynku pieniężnego

  Rodzaje dłużnych papierów wartościowych posiadanych przez fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego wymagają na mocy przepisów federalnych, aby miały bardzo krótki termin zapadalności i wysoką jakość kredytową. Wszystkie fundusze rynku pieniężnego spełniają branżowe wymogi regulacyjne dotyczące jakości, zapadalności, płynności i dywersyfikacji inwestycji funduszu. Inwestycje mogą obejmować krótkoterminowe papiery wartościowe Skarbu USA, obligacje agencji federalnych, depozyty w eurodolarze, umowy odkupu, certyfikaty depozytowe, korporacyjne papiery komercyjne oraz zobowiązania stanów, miast lub innych rodzajów agencji miejskich – w zależności od celu funduszu.

  Rodzaj funduszu Podstawowe rodzaje posiadanych instrumentówZwykle co najmniej 99,5% łącznych aktywów funduszu jest inwestowanych w gotówkę i amerykańskie papiery skarbowe, w tym co najmniej 80% aktywów funduszu w amerykańskie papiery wartościowe.Zwykle co najmniej 99,5% łącznych aktywów funduszu jest inwestowanych w gotówkę, amerykańskie papiery wartościowe i / lub umowy odkupu * zabezpieczone skarbowymi papierami wartościowymi USA – w tym co najmniej 80% aktywów funduszu w amerykańskie papiery wartościowe i umowy odkupu tych papierów wartościowych.Zwykle co najmniej 99,5% łącznych aktywów funduszu jest inwestowane w gotówkę, rządowe papiery wartościowe Stanów Zjednoczonych i / lub umowy odkupu, które są w pełni zabezpieczone (tj. Zabezpieczone gotówką lub rządowymi papierami wartościowymi) – w tym co najmniej 80% w amerykańskie papiery wartościowe rządowe i umowy z przyrzeczeniem odkupu dla tych papierów wartościowych. Niektórzy emitenci papierów wartościowych rządu Stanów Zjednoczonych (np. „Przedsiębiorstwa sponsorowane przez rząd, takie jak Fannie Mae, Freddie Mac i federalne banki pożyczkowe) są sponsorowani lub czarterowani przez Kongres, ale ich papiery wartościowe nie są emitowane ani gwarantowane przez Departament Skarbu USA .Zwykle co najmniej 80% aktywów funduszu jest inwestowanych w miejskie papiery wartościowe, których odsetki są zwolnione z federalnego podatku dochodowego.Zwykle co najmniej 80% aktywów funduszu jest inwestowanych w miejskie papiery wartościowe, których odsetki są zwolnione z federalnego i stanowego podatku dochodowego od osób fizycznych.* Umowa repo to umowa kupna papieru wartościowego po jednej cenie z jednoczesną umową odsprzedaży po uzgodnionej cenie.

  Detaliczne i instytucjonalne pierwszorzędne i miejskie fundusze rynku pieniężnego

  Detaliczne i detaliczne miejskie fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego stosują zasady i procedury w rozsądny sposób ograniczające wszystkich właścicieli rzeczywistych do „osób fizycznych (tj. Inwestorów indywidualnych). Fundusze te mogą nadal dążyć do utrzymania stabilnej wartości aktywów netto (NAV) 1,00 USD, ale podlegają potencjalnym opłatom za płynność i bramkom umorzeniowym (tj. Fundusz może nałożyć opłatę za sprzedaż twoich udziałów lub może tymczasowo zawiesić twoją zdolność sprzedaży udziałów, jeżeli płynność funduszu spadnie poniżej wymaganych minimów z powodu warunków rynkowych lub innych czynników).

  Instytucjonalne pierwszorzędne i instytucjonalne komunalne fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego to fundusze, które nie kwalifikują się jako fundusze detaliczne, tj. Mogą być w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych. Fundusze te podlegają potencjalnym opłatom za płynność i bramkom umorzeniowym oraz będą wyceniać i zawierać transakcje według zmiennej NAV (co oznacza, że ​​NAV będzie wyceniana z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, np. 1,0000 USD i będzie podlegać okresowym wahaniom).

  Rządowe fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego, w tym fundusze skarbowe USA, są dostępne zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych i nie podlegają potencjalnym opłatom za płynność, bramkom umorzeniowym ani zmiennemu NAV.

  Inwestorzy, którzy mogą rozważyć fundusze rynku pieniężnego

  Fundusze rynku pieniężnego mogą być odpowiednie dla klientów, którzy:

  Rząd, w tym

  Departament Skarbu USA
  Tylko skarbiec Skarbiec Rząd Prime (znany również jako

  ogólnego przeznaczenia)
  Aktywa są inwestowane w dowolne kwalifikujące się instrumenty rynku pieniężnego denominowane w dolarach amerykańskich, określone w odpowiednich przepisach amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (zasada 2a-7 ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r.), W tym we wszystkie wymienione powyżej typy, a także w papiery komercyjne, certyfikaty depozyty, obligacje korporacyjne i inne instrumenty prywatne od emitentów krajowych i zagranicznych, a także umowy z przyrzeczeniem odkupu i potencjalnie z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. Miejski (czasami

  nazywany zwolnionym z podatku)
  Krajowe władze miejskie Stan gminy